Osobné údaje

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O OCHRANE

OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI REALIZÁCII PRETEKOV HERO RACE

V zmysle čl. 13. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“ alebo „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikačné a kontaktné
údaje prevádzkovateľa

Pierott, n.o., sídlo: Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov, Slovenská republika; štatutárny orgán: Mgr. Marián Beliš – riaditeľ n.o.; IČO: 45740372; DIČ: 2023692473; registrový úrad: Okresný úrad Prešov; registračné číslo: 383/2013; Email: info@pierott.com; Tel.: +421 910 845 055 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Všeobecné informácie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov sú sprístupnené na webovom sídle prevádzkovateľa https://herorace.sk v sekcii GDPR ochrana osobných údajov.

V prípade, že dotknutá osoba nemá možnosť oboznámiť sa s informáciami prostredníctvom internetu, je tieto informácie možné prevziať v papierovej podobe v sídle prevádzkovateľa.

Účel a právny základ
spracúvania osobných údajov

Súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel realizácie pretekov HERO RACE (ďalej aj „preteky“) a následných obchodných a marketingových aktivít prevádzkovateľa.
Na tento účel spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, štátna príslušnosť, klub, telefón, email, pridelené štartovné číslo s menom a poradie na štartovacej listine, výsledný čas a umiestenie pretekára (výsledková listina), obrazové snímky, audiovizuálne a/alebo zvukové záznamy.

Plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR súvisiace s účasťou dotknutej osoby na pretekoch HERO RACE a s tým spojené dodanie objednaných produktov alebo služieb.

Na tento účel spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, email.

Plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR pri uchovaní údajov o Vás a Vašej registrácii a účasti na pretekoch HERO RACE v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
Na tento účel spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, email.

Ochrana životne dôležitých záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR v prípade vzniku krízových situácií.

Na tento účel spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, email.

Náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spočíva v komplexnom zabezpečení Vašej účasti na pretekoch HERO RACE, v poskytnutí služieb, marketingových činnostiach, bezpečnosti a ochrany práv. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

Na tento účel spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, adresa (ulica, mesto, PSČ, štát), telefón, email, klub, údaj o zdravotnej poisťovni, pridelené štartovné číslo s menom a poradie na štartovacej listine, výsledný čas a umiestenie pretekára, platobné údaje pretekára v rozsahu identifikácie platby, obrazové snímky, audiovizuálne a/alebo zvukové záznamy. Pri účasti maloletých osôb sa spracúvajú aj osobné údaje zákonných zástupcov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, email, telefón.

Zoznam spracúvaných
osobných údajov

O dotknutých osobách spracúvame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, adresa (ulica, mesto, PSČ, štát), telefón, email, klub, údaj o zdravotnej poisťovni, pridelené štartovné číslo s menom a poradie na štartovacej listine, výsledný čas a umiestenie pretekára, platobné údaje pretekára v rozsahu identifikácie platby, obrazové snímky, audiovizuálne a/alebo zvukové záznamy. Pri účasti maloletých osôb sa spracúvajú aj osobné údaje zákonných zástupcov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, email, telefón.

Dotknuté osoby sú účastníci pretekov HERO RACE a v prípade maloletých aj ich zákonní zástupcovia.

Príjemcami osobných údajov sú naši sprostredkovatelia, najmä subjekty poskytujúce IT služby, služby v oblasti štatistiky a marketingu, služby registrácie a prezentácie účastníkov pretekov, merania časov na podujatiach, spracovanie štartových a výsledkových listín pretekov, informačné služby pretekov, subjekty, ktorých produkty a služby je možné objednávať v rámci organizácie pretekov, iné subjekty, ktoré určí zákon najmä bezpečnostné zložky, zdravotné poisťovne, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, tretie subjekty, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (najmä súdy, polícia, iné štátne orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori).

Naši sprostredkovatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s platnou legislatívou. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami.

Medzi našich sprostredkovateľov v súčasnosti patria:

WebSupport, s.r.o.

(hosting)
Staré Grunty 12, Bratislava 841 04

Berries & Co. s.r.o.

(on-line marketing)
www.marekhrebik.sk

Google Ireland Limited

(GSuite – ukladanie informácii o spotrebiteľských prieskumoch a súťažiach)
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Facebook Ireland Limited

(spotrebiteľských prieskumy a súťaže)
www.facebook.com

Váš e-mail poskytujeme službe Mailchimp.com

Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo  medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje získané na základe súhlasu sa uchovávajú 5 rokov od skončenia pretekov HERO RACE, osobné údaje získané na plnenie zmluvy a účtovné doklady 10 rokov. Osobné údaje získané z dôvodu plnenia zákonných povinností spracúvame po dobu vyžadovanú príslušným právny predpisom. Výsledkové listiny pretekov sa spracúvajú na štatistické a archivačné účely bez časového obmedzenia za splnenia všetkých zákonných povinností. V prípade, ak sa osoba prihlási na preteky HERO RACE, ale sa ich nezúčastní, jej osobné údaje budú vymazané bez zbytočného odkladu najneskôr po skončení pretekov.

Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomným oznámením u  prevádzkovateľa zaslaným na poštovú adresu alebo elektronicky na jeho Email a je účinné dňom jeho doručenia.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Práva dotknutej osoby

Nariadenie GDPR a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú voči prevádzkovateľovi tieto práva:

Právo odvolať súhlas (čl. 13 GDPR) v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek u  prevádzkovateľa písomne alebo elektronicky oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa a je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR), čo znamená, že dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Ak sme osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, máte právo získať informácie o zdroji, z ktorého osobné údaje pochádzajú.

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR), čo znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu Vašich nesprávnych údajov alebo doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Dotknutá osoba má právo na úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“; čl. 17 GDPR), čo znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR) môžete ako dotknutá osoba uplatniť ak (i) namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti; (ii) spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia; (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na preukázanie alebo uplatnenie právneho nároku, alebo (iv) namietate spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom (čl. 19 GDPR), čo znamená povinnosť prevádzkovateľa oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR), čo znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR), čo znamená, že ako dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné (i) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo (ii) na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na tento účel nesmie spracúvať.

Právo súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním (čl. 22 GDPR), čo znamená, že ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä právo na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (čl. 77 GDPR) v zmysle ustanovenia § 100 Zákona, ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu Vašich osobných údajov alebo došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov. Návrh sa podáva na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) a možno ho podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 Zákona obsahovať:

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,

označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo,

predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili,

dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov) alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení práva.

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov

Kontaktné údaje Úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Podateľňa:

Pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 14

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14

Mobil hovorca: 0910 985 794

Email: hovorca@pdp.gov.sk

Email :

a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk